بسته ها
محصولات مراقبه ها برای شناخت خویشتن خویش  
شامل ا سی دی و۴وی سی دی تصویری
که در ان نکته های مختلف تنفسی را فرا میگیرید

 

بسته اول برای شروع

 

شامل ۲۰ دقیقه مراقبه گوش کردنی

 

برای بدست آوردن آرامش
بسته دوم در دو مرحله
شناخت و حس کردن مراکزانرژی در بدن(چاکراها)  ها
مرحله اول
شامل ۴سی دی  گوش کردنی
که در هر سی دی - مراقبه ۲چاکرا
ق۳۶۰  دقیقه مراقبه و شناخت ۷ چاکرا

 

شامل ۴۵ دقیقه مراقبه
هرکدام ۲۰ دقیقه بارنگ وصدا
Inspirational - Ms. Rahmani
00:00 / 00:00

CONTACT US

 

USA  +1858-449-3250                           Iran +98 939 600 6902
                                   daftarrahmani@gmail.com
t3_edited.jpg
youtube.png
facebook.png
instagram_logo.png
twitter.png